Tag: ໝອນຄົນໂສດ

November 9, 2022 Off

ໝອນນອນຄົນໂສດ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຜົວ ຫຼື ບໍ່ລຶ້ງກັບການນອນຄົນດຽວ ຕ້ອງຈັດແລ້ວ

By FC

ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຜົວ ຫຼື ບໍ່ລຶ້ງກັບການນອນຄົນດຽວຕ້ອງຈັດແລ້ວ ໝອນນອນຄົນໂສດ . ຢູ່ລາວມີຂາຍລະບໍ້ເນາະ ຖ້າແອດເອົາມາຂາຍ ຈະມີຄົນຊື້ບໍ່ນໍ້