Tag: ອາການ

November 30, 2022 0

ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ! ເຊົາກິນ ອາການແລກຄື ລົງແດງ, ຮ້ອນໆຫນາວໆ, ມີຕຸ່ມ

By FC

ຈາກໂພສ ທ້າວຄຳປະສົງ ແສງມະນີ ໂພສ ສິເລົ່າ ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ ຂ້ອຍເປັນຜູ້1 ທີກິນກະທ້ອມ ເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ກິນທຸກມື້ ມື້ລະຕຸກ ເລີກວຽກມື້ລະ 2-3 ຊຸດ ຫລັງຈາກກິນ ໄດ້ ມາ ຮອດ 7…