Tag: ຫຼຸດນໍ້າໜັກ

December 6, 2022 0

ຫຸ່ນດີແບບນີ້ຄື ຄຸມອາຫານ 70% ອອກກໍາລັງກາຍ 30% ນໍ້າໜັກຈະຂຶ້ນຫຼືລົງ ຄືການກິນລ້ວນໆ ແຊໄວ້

By FC

ແນະນໍາວິທີຄຸມອາຫານ ຫຸ່ນດີ ອາດບໍ່ແມ່ນການອອກກໍາລັງກາຍໜັກ ແຕ່ຂຶ້ນກັບການກິນ ການພັກຜ່ອນພ້ອມ ຄືຕ້ອງລອງແບບນີ້ ຄຸມອາຫານ 70 % ອອກກໍາລັງກາຍ 30% ນໍ້າໜັກຈະຂຶ້ນຈະລົງ ປັດໃຈສໍາຄັນຄືການກິນລ້ວນໆ ອອກກໍາລັງກາຍ ມີສ່ວນຊ່ວຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ . ຄຸມອາຫານ ອອກກໍາລັງກາຍ ກໍາລັງໃຈ…