Tag: ລ້ຽງດູ

November 12, 2022 Off

ຄໍາວ່າຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດຂອງບາງຄົນ ອາດບໍ່ແມ່ນພຽງໃບປະລິນຍາ ແຕ່ມັນຄືປັນຍາຫາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ?

By FC

ຄໍາວ່າຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດຂອງບາງຄົນ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງໃບປະລິນຍາ ແຕ່ມັນຄືປັນຍາຫາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນໃຫ້ ສຸກໃຈກວ່າການເປັນຜູ້ຮັບໂດຍແທ້ຈິງ ລອງເປັນເບິ່ງເດ ເຈົ້າເດ ຄວາມສໍາເລັດຂອງເຈົ້າຄືຫຍັງ ຈາກ: Mixer3434 ແບນແນມ ຂອງແທ້ມີຫນ້າຮ້ານ