Tag: ພິທີຍົກເສົາແຮກ-ເສົາຂວັນຕັ້ງເຮືອນໃໝ່

November 4, 2022 Off

ແຊເກັບໄວ້ ພິທີຍົກເສົາແຮກ-ເສົາຂວັນຕັ້ງເຮືອນໃໝ່ ຄວາມເຊື່ອຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ

By FC

ພິທີຍົກເສົາແຮກ-ເສົາຂວັນຕັ້ງເຮືອນໃໝ່ (ເອົາລົງໄວ້ເພື່ອມື້ຫນ້າໄດ້ເປັນຫມໍພອນ) ປະກອບມີເຄື່ອງຂອງຫລາຍຢ່າງ 1 ໄຊໂຊກ 1 ໜ່ວຍ 2 ຕົ້ນໝາກເບັງ 3 ຄູ່ 3 ຍອດກ້ວຍ ຍອດອ້ອຍ ໃບຍົມ ໃບຍໍ ໃບຄູນ ໃບເງິນ ໃບຄຳ 4…