Tag: ຜົວຮັກເມຍ

November 30, 2022 0

ຜົວໄຜເປັນແບບນີ້ແນ່ ແຕ່ລົມກັນຈົນຮອດມື້ເອົາສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ

By FC

ຜົວໄຜເປັນແບບນີ້ແນ່ ແຕ່ລົມກັນຈົນຮອດມື້ເອົາສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ຄວາມໄສ່ໄຈແລະດູແລເພີນບໍເຄີຍປຽນແພງ ຫ່ວງແມ່ປຸ້ງນ້ອຍ