ຄໍາວ່າຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດຂອງບາງຄົນ ອາດບໍ່ແມ່ນພຽງໃບປະລິນຍາ  ແຕ່ມັນຄືປັນຍາຫາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ?

ຄໍາວ່າຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດຂອງບາງຄົນ ອາດບໍ່ແມ່ນພຽງໃບປະລິນຍາ ແຕ່ມັນຄືປັນຍາຫາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ?

November 12, 2022 Off By FC

ຄໍາວ່າຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດຂອງບາງຄົນ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງໃບປະລິນຍາ

ແຕ່ມັນຄືປັນຍາຫາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້

ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນໃຫ້ ສຸກໃຈກວ່າການເປັນຜູ້ຮັບໂດຍແທ້ຈິງ

ລອງເປັນເບິ່ງເດ ເຈົ້າເດ ຄວາມສໍາເລັດຂອງເຈົ້າຄືຫຍັງ

ຈາກ: Mixer3434 ແບນແນມ ຂອງແທ້ມີຫນ້າຮ້ານ