ຕອນບໍ່ມີແຟນ ເຮົາກ້າທີ່ຈະສະແດງອອກວ່າ ‘ໂສດ’ ແຕ່ພໍມີຄົນຮັກ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ບໍ່ກ້າສະແດງອອກວ່າ ‘ຮັກ’

ຕອນບໍ່ມີແຟນ ເຮົາກ້າທີ່ຈະສະແດງອອກວ່າ ‘ໂສດ’ ແຕ່ພໍມີຄົນຮັກ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ບໍ່ກ້າສະແດງອອກວ່າ ‘ຮັກ’

November 12, 2022 Off By FC

ຕອນບໍ່ມີແຟນເຮົາກ້າທີ່ຈະສະແດງອອກວ່າເຮົາ ‘ໂສດ’
ແຕ່ພໍມີຄົນຮັກແລ້ວ–ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຊິບໍ່ກ້າສະແດງອອກວ່າ ‘ຮັກ’

ການສະແດງອອກໃນມຸມທີ່ມັນເໝາະສົມ
ແລະ ບໍ່ເກີນຂອບເຂດ

ມັນຈະມີຄຸນຄ່າທາງຄວາມຮູ້ສຶກໃນໂຕຂອງມັນເອງສະເໝີແຫລ່ະ
ທີ່ສຳຄັນຄື–ການສະແດງອອກແບບນີ້

ມັນຄືການໃຫ້ກຽດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກວ່າ:
ເຂົາມີຕົວຕົນໃນຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ ແລະ

‘ເຂົາຄືທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຸກໃຈຂອງເຮົາ’ ພຽງຄົນດຽວ
ຈາກ: jarnwarng