4 ສາເຫດຫລັກ ເຮັດຄົນເຮົາເປັນ ຫນີ້ !!! ແມ່ນຫຼືບໍ່ ?

4 ສາເຫດຫລັກ ເຮັດຄົນເຮົາເປັນ ຫນີ້ !!! ແມ່ນຫຼືບໍ່ ?

August 2, 2023 Off By FC

4 ສາເຫດຫລັກເຮັດ ຄົນເຮົາເປັນ ຫນີ້
1. ຂາດວິໄນທາງດ້ານການເງິນ

.

2. ລາຍຮັບບ່ໍພໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
3. ວາງແຜນການລົງທຶນຜິດພາດ
4. ມີຄວາມຮູ້ທາງການເງິນບ່ໍພຽງພໍ

.

5. ບໍ່ມີໂຊກ ຫລື ເປັນຫນີ້ ຍ້ອນຜູ້ອື່ນ ( ຂໍ້ພິເສດ)
ຈາກ Alex Kpv Phamisith