13 ເຄັດລັບ ປະຢັດເງິນ ບໍ່ໃຫ້ເດືອນຊົນເດືອນ

13 ເຄັດລັບ ປະຢັດເງິນ ບໍ່ໃຫ້ເດືອນຊົນເດືອນ

June 20, 2023 Off By FC

13 ເຄັດລັບເພື່ອປະຢັດເງິນຈາກເງິນເດືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກສະພາບ ເດືອນຊົນເດືອນ

1) ງົບປະມານກ່ອນຈ່າຍເງິນແຕ່ລະຄັ້ງ
.
2) ເຮັດແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ຈົດບັນທຶກທຸກຄັ້ງ
.
3) ຕັ້ງຄ່າເງິນຝາກໂດຍກົງເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດອັດຕະໂນມັດ

4) ຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຈົ້າ ເຊັ້ນ: ຊື້ເຄື່ອງຫຼຸ, ຢູ່ສະບາຍ, ຈ່າຍບໍ່ອັ້ນ
.
5) ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ເຊັ້ນ ຊື່້ເຄື່່ອງຕາມເພດຕ່າງໆ
.
6) ປະເມີນລາຄາກ່ອນໃຊ້ບໍລິການເຊັ້ນ:ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ,ຄອບຄົວເປັນຕົ້ນ
.
7) ປັບປ່ຽນນິໃສເປັນຄົນໃຈໃຫ່ຍລົງ ເຊັ້ນ: ລ້ຽງເພືອນຝຸງ,ຈັດງານລ້ຽງທຸກອາທິດ,ເລາະຮ້ານຄາເຟ້ເປີດໃໝ່ເພື່ອສ້າງຕົວເອງ ລວຍສວຍຫຼຸ
.
ຢ່າຖ້າແຕ່ເງີນເດືອນ ຕ້ອງຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ເພີ່ມ

.
9) ອອມເງີນໃຫ້ໄດ້ 20% ຂອງເງິນເດືອນ ພ້ອມທັງເພີ່ງຊ່ອງທາງໃຫ້ຫຼາຍທາງຂອງລາຍໄດ້
.
10) ນຳໃຊ້ ອອນໄລໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງ
.
11) ຈົດບັນທຶກລາຍຮັບລານຈ່າຍ ແລະ ຕັດລາຍຈ່າຍສ່ວນເກີນອອກໃຫ້ໜົດ
.
12) ຢ່າລົງທຶນໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ເຊັ້ນ ການຕົວຍົວໄປ ເຮັດທຸລະກິດ ເຄື່ອຂ່າຍແຊລູກໂຊ້ເປັນຕົ້ນ
.
13) ຊື່ຄຳ ຫຼຶ ດິນບ້ານໄວ້ ເພື່ອເກງກຳໄລໃນອານາຄົດ

ຈາກ: