ເຮັດໄດ້ແທ້ສະເບາະ ການທີ່ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປຮັກກັບຄົນອື່ນທີ່ດີກວ່າ ?

ເຮັດໄດ້ແທ້ສະເບາະ ການທີ່ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປຮັກກັບຄົນອື່ນທີ່ດີກວ່າ ?

March 13, 2023 Off By FC

ເຮັດໄດ້ແທ້ສະເບາະ ການທີ່ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປຮັກກັບຄົນອື່ນທີ່ດີກວ່າ

ເຮົາຈະຍອມປ່ອຍເຂົາໄປໄດ້ບໍ່ ຖ້າເຮົາຍັງຮັກ ແລະ ເລືອກເຂົາໄປແລ້ວ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າເຂົາບໍ່ເລືອກເຮົາແລ້ວ ?

ຍັງຄົງມີແຕ່ຄໍາຖາມທີ່ເຮົາອາດຮູ້ຄໍາຕອບ ແຕ່ຍັງຮັບຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ເທົ່ານັ້ນເອງ

ຖ້າຮັກນີ້ຈະເຈັບປວດ ຂໍໃຫ້ຄັ້ງນີ້ເຈັບ ຈົບ ແລະ ພົບຄົນທີ່ດີກວ່າ ຈະຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດີເລີຍ…