Jacky Phimmachak Mister Global Laos 2022 ເມື່ອກັບມາຢູ່ບ້ານເກີດ ຢູ່ກັບສັດລ້ຽງ ໜ້າຮັກ

Jacky Phimmachak Mister Global Laos 2022 ເມື່ອກັບມາຢູ່ບ້ານເກີດ ຢູ່ກັບສັດລ້ຽງ ໜ້າຮັກ

March 6, 2023 Off By FC

Jacky Phimmachak Mister Global Laos 2022 ເມື່ອກັບມາຢູ່ບ້ານເກີດ ຢູ່ກັບສັດລ້ຽງ ແລະ

.


ຢູ່ກັບສັດລ້ຽງແບບຫຼໍ່ໆ ໃນມື້ເສົາທິດ Jacky Phimmachak Mister Global Laos 2022


ກັບຟາມສັດນ້ອຍໆ


ຟາມເປັດນ້ອຍ


ເປັນອີກມຸມໜ້າຮັກໆ ທີ່ເຫັນແລ້ວ ຢາກເປັນລູກໄພ້ບ້ານນີ້ເລີຍລະ