ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ຢາກໄດ້ຂອງຂວັນ ຫຼື ເງິນສະເໝີໄປ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຈາກຄົນຮັກກະຈະດີໃຈ ເຮັດໃຫ້ໃຈຟູຂຶ້ນໄປອີກແມ່ນບໍ່ ?

ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ຢາກໄດ້ຂອງຂວັນ ຫຼື ເງິນສະເໝີໄປ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຈາກຄົນຮັກກະຈະດີໃຈ ເຮັດໃຫ້ໃຈຟູຂຶ້ນໄປອີກແມ່ນບໍ່ ?

February 9, 2023 Off By FC

ຂອງຂວັນສໍາຄັນບໍ່ ຕອບແທນທຸກຄົນເລີຍວ່າ ບໍ່ສໍາຄັນເທົ່າກັບຄວາມຮັກທີ່ຊື່ສັດ ຈິງໃຈ ອົບອຸ່ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ


ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ຢາກໄດ້ຂອງຂວັນຫຼືເງິນສະເໝີໄປ ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ຫຍັງສາມາດຊື້ເອງໄດ້


ແຕ່ຖ້າໄດ້ຈາກຄົນຮັກກະຈະດີໃຈ ເຮັດໃຫ້ໃຈຟູຂຶ້ນໄປອີກ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງໃດ ມູນຄ່າເທົ່າໃດ ຄົນຮັກເອົາໃຫ້ກະມີຄຸນຄ່າທາງໃຈໝົດແຫຼະ