ໃຜເຈັບແຂ້ວແມງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເລີຍ ຢາພື້ນເມືອງຢາຮົມດີແຂ້ວແມງ

ໃຜເຈັບແຂ້ວແມງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເລີຍ ຢາພື້ນເມືອງຢາຮົມດີແຂ້ວແມງ

December 21, 2022 Off By FC

ຂ່າວແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຈັບແຂ້ວແມງ

.

ບໍ່ວ່າຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ໝຸ່ມ ລູກເລັກເດັກນອ້ຍ ເຮົາມີຢາຮົມເອົາອອກເດີ ຢ່າປອ່ຍໃຫ້ ເຈັບປວດດົນ ອອກມາແລ້ວ ກະເຊົາຫາຍຂາດ….

ສົນໃຈສັ່ງໄດ້ພອ້ມອຸປະກອນຄົບຊຸດ
ເປັນຢາພື້ນເມືອງບໍ່ມີຜົນຂາ້ງຄຽງຫຍັງ

.

ສົນໃຈສັ່ງໂທ: 02095113837
#ແມ່ຄ້າຢູ່ແຂວງອັດຕະປືຕາ່ງແຂວງຝາໃຫ້