Tag: 12 ຂໍ້

10th May 2022 0

ຫຼັກໃນການເສີມສ້າງຊີວິດຄູ່ 21 ຂໍ້, ຕາມນີ້ຊີວິດຄູ່ດີແນ່ນອນ

By Admin

ການເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄູ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮັກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຄືການມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທໍາທີ່ເໝາະສົມ ຊຶ່ງທາງຄໍາສັບລາວໄດ້ເອົາຫຼັກສໍາຄັນໃນການເສີມສ້າງຊີວິດຄູ່ໄດ້ 21 ຂໍ້ດັ່ງນີ້: 1. ຊື່ສັດ ແລະ ເຊື່ອໃຈ. 2. ເສຍສະຫຼະຕົນເອງເພື່ອຄົນຮັກ. 3. ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ ແລະ…