Tag: ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນ

28th December 2020 0

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນ !!! ຈອດລົດຖ່າຍເບົາ (ຍ່ຽວ) ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນສ່ຽງສູງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ ແນະ​າ​ໃຫ້​ອົດ​ເອົາ​ກ່ອນ

By Admin

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນ !!! ຈອດລົດຖ່າຍເບົາ (ຍ່ຽວ) ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນສ່ຽງສູງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ . .