Tag: ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ 19 ມີນາ ເຖິງ 21 ເມສາ 2020

18th March 2020 0

ທຸກສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ 19 ມີນາ ເຖິງ21 ເມສາ 2020

By Admin

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ເຖິງ: , ທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ, ທ່ານຫົວຫນ້າກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນ, ໂຮງພິມ, ໂຮງງານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ວິທະຍາໄລ ແລະໂຮງຮຽນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ – ທ່ານຫົວຫນ້າຫ້ອງການກະຊວງ…