Tag: ແມ່​ຄ້າ​ອອນ​ລາຍ

11th February 2021 0

ແຈ້ງການ! ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ລວມໄປເຖິງແມ່ຄ້າອອນລາຍ ເດີ້ໆ

By Admin

ແຈ້ງການເຖິງບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສຳລັບບຸກຄົນ. ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ເລກທີ 66/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2019 ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ…