Tag: ເຮືອນ​ໄຕ​ລື້

17th June 2020 0

ລັກສະນະພິເສດຂອງເຮືອນໄຕລື້ ທີ່ເປັນເຮືອນຮ້ານສູງໆ

By Admin

ເຮືອນໄຕ໋ລື້ ລັກສະນະພິເສດຂອງເຮືອນໄຕລື້ຈະເປັນເຮືອນຮ້ານສູງ. ໂຄງສ້າງເຮືອນເປັນໄມ້ ໃຊ້ລະບົບ ສອດສຽບເຂົ້າກັນ, ເສົາໄມ້ຕັ້ງເທິງກ້ອນຫີນທີ່ເອົາມາຈາກທຳມະຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປວກກິນໄມ້ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮືອນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ໃນເວລາມີພາຍຸລົມແຮງ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ກ້ອງຕະລາງ ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງງົວຄວາຍ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນຂາຍງົວຄວາຍອອກໝົດແລ້ວ ສະນັ້ນ, ກ້ອງຕະລາງ ຈິ່ງກາຍເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງ, ຫລົວຟືນ, ແລະ…