Tag: ເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ

4th May 2022 0

ມາແລ້ວຫົນທາງລວຍ! ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1600$-2000$ ຮັບຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

By Admin

ສະບາຍດີ! ບໍລິສັດສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ ຕ້ອງການຮັບແຮງງານລະດູການ 5 ເດືອນໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1600$-2000$ ບໍ່ໄດ້ນັບ OT ໜ້າວຽກແມ່ນຂະແໜງການກະເສດ, ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ເງື່ອນໄຂ້ຜູ້ສະໝັກ ອາຍຸ 30-50ປີ, ບໍ່ຈຳກັດປະເພດ ( ຄູ່ຜົວເມຍກໍ່ໄດ້ ), ສຸຂະພາບແຂງແຮງ,…