Tag: ເມືອງວຽງໄຊ

14th May 2020 0

ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານອ່າງລັງ, ເມືອງວຽງໄຊ ບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໄປຮອດ

By Admin

ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ . . ບ້ານອ່າງລັງ, ເມືອງວຽງໄຊ . . ບ້ານນີ້ເປັນບ້ານໜື່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໄປຮອດ .