Tag: ເມືອງນິວຢອກ

11th April 2020 0

ເມືອງນິວຢອກ ອາເມຣິກາ ຈໍາຕ້ອງ ຝັງຜູ້​ລ່ວງ​ລັບ ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ ທີ່ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງມາຮັບ

By Admin

ເມືອງນິວຢອກ ອາເມຣິກາ ຈໍາຕ້ອງ ຝັງຜູ້​ຈາກ​ໄປຈາກ COVID-19 ຫາກບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງມາຮັບ ພາຍໃນ 14 ມື້ ເນື່ອງຈາກຜູ່ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ. . ຖືກນໍາໄປຝັງລວມກັນທີ່ເກາະຮ້າງ. . .