Tag: ເມືອງດາກຈຶງ

20th January 2020 0

2024 ເມືອງດາກຈຶງ ຈະສູ້ຊົນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍຢູ່ໃນລະດັບ 9,6% ຕໍ່ປີ

By Admin

ເມືອງດາກຈຶງ ວາງເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຮອດປີ 2024 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 19,6 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.288 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ໄດ້ 541 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 9,6% ຕໍ່ປີ. ທ່ານ ສົມພອນ ສາຍສຸວັນ…