Tag: ເພື່ອນແທ້ທີ່ຖາວອນ

25th December 2020 0

ເຊື່ອ​ຄື​ກັນ​ບໍ່​ວ່າ ກຳໄລ ຈາກການເຮັດດີກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຄືການໄດ້ຮັບເພື່ອນແທ້ທີ່ຖາວອນ

By Admin

ກຳໄລ ຈາກການເຮັດດີກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຄືການໄດ້ຮັບເພື່ອນແທ້ຖາວອນ ຖ້າມີໃຜຄົນຫນຶ່ງຮ້າຍໃຫ້ທ່ານ ທ່ານຢ່າໃຊ້ຄວາມ ໃຈຮ້າຍນັ້ນກັບຄົນອື່ນ ຄືກັບທີ່ເຈົ້າເຄີຍເປັນ. ເພາະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າການຖືກຮ້າຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຈັບປວດຫຼາຍປານໃດ. ຢ່າເຊົາເປັນຄົນດີ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ດີ. ໃຫ້ເຮັດດີ ເຖິງວ່າຄົນອື່ນຊິເຮັດບໍ່ດີກັບທ່ານ ເພາະວ່າ ຄວາມດີເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມກຽດຊັງ. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເຮັດດີກັບຄົນດ້ວຍຈິງໃຈ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງຕອຍແທນເລີຍ, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍແມ່ນຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ເຮັດສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ລາວ. ເຖິງວ່າມັນອາດຈະບໍ່ເຫັນຜົນໃນມື້ນີ້ຫລືມື້ອື່ນ.…