Tag: ເປີດຊ່ອງໂທລະພາບໃຫມ່

9th May 2020 0

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປີດຊ່ອງໂທລະພາບໃຫມ່ ຜ່ານຊ່ອງການສຶກສາ ESTV ຊ່ອງ 8

By Admin

ແຈ້ງການ ! ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປີດຊ່ອງໂທລະພາບໃຫມ່ ຜ່ານຊ່ອງການສຶກສາ ESTV ຊ່ອງ 8 ໂດຍຈະຖ່າຍທອດ ທຸກໆມື້ ຈັນ-ທິດ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 06:00 ເຊົ້າ ເຖິງ 22:00 ! ຊ່ວຍກັນ…