Tag: ເຄືອກຸດງ້ອງ

4th February 2021 0

ເຄີຍ​ເຫັນ​ບໍ່ ເຄືອກູດງ້ອງ, ກູດຂີ່ເຂັບ ເປັນ​ຢາ​ສະ​ໝຸນ​ໄພແກ້ອາການເຈັບຄໍ, ສຽງຫອນ, ແໜ້ນຫນ້າເອິກ

By Admin

ເຄືອກຸດງ້ອງ, ກຸດຂີ່ເຂັບ ປະເທດໄທ ຮ້ອງ ເຄືອ ລີເຖົາ ຊື່ວິທະຍາສາດແມ່ນ:Lycopodiaceae ເຊີ່ງຈັດຢູ່ປະເພດພຶດເຄືອລົ້ມລຸກທີ່ມີອາອຸຍືນ100 ປີ ແລະ ອາໃສກ້ງວພັນຕົ້ນໃມ້ໃຫ່ຍເພື່ອຮັບແສງແດດ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃຊ້ຮາກຂອງ ລຳ ຕົ້ນທັງ ໝົດ, ນຳ ມາຕົ້ມກັບນໍ້າດື່ມເພື່ອເປັນຢາແກ້ອາການເຈັບຄໍ, ສຽງຫອນ ແໜ້ນຫນ້າ​ເອິກ ມືນຊາຕາມຮ່າງກາຍ.ໄຂ້ເດືລອດອອກ.ບາດແຜຊືມເຊື້ອ.ໄຟໄໝ້ນໍ້າຮ້ອນລວກ.ທ້ອງບິດທ້ອງອັບເສບ…