Tag: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

5th March 2020 0

ໂຮມການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

By Admin

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການໂຮມເຂດການຄ້າຊາຍແດນສະຫວັນບ້ານແດນສະຫວັນ ເຂົ້າກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ເປັນເຂດເສດ ຖະກິດພິເສດແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນການໂຮມກັນ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ-ພະ ນັກງານ, ງົບປະມານ, ເນື້ອ ທີ່ດິນ ແລະອື່ນໆໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງ ອັນດຽວກັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນ ຕອນຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການລົງທຶນຢູ່ເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດໃຫ້ມີຄວາມສະ ດວກສະບາຍ,…