Tag: ຮາກ​ຜັກ​ດຳ​ນິນ

25th January 2021 0

ຮູ້ຫຼື​ບໍ່ ? ຮາກຕຳນິ່ນ ແລະ ຕົ້ນແກ່ ມີສັບພະຄຸນ ຊ່ວຍບຳລຸງເລືືອດ, ບຳລຸງສາຍຕາ, ແກ້ປວດປວດແອວໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

By Admin

ຮາກຕຳນິ່ນ ແລະ ຕົ້ນແກ່ ມີສັບພະຄຸນ ທ່ານຮູ້ບໍຮາກຕຳນີ່ນ ເປັນຢາເພີ່ມສະມັດຖະພາບເທົ່າກັບໄວອາກາ (ຢາເສີມກຳລັງ) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ປັບຮອກໂມນເພດຍິງ, ຊ່ວຍບຳລຸງເລືືອດ, ບຳລຸງສາຍຕາ, ແກ້ປວດປວດແອວ, ບຳລຸງມົດລູກ, ບຳລຸງຮັງໄຂ່, ແກ້ທ້ອງອືດທ້ອງເຟີ, ບຳລຸງຟັນ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ ແຖມຍັງຊ່ວຍລົດນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ລົດໄຂ້…