Tag: ຫີນໜາມໜໍ່

21st January 2020 0

ຍິນດີນຳ! ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ປະກາດເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງທີ 3 ໃນລາວ

By Admin

ລັດຖະບານລາວ ປະກາດສ້າງຕັ້ງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດສອງແຫ່ງຄື: ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ 414 ເຮັກຕາ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກັບແຂວງຫົວພັນ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ຕັ້ງຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ຫຼ້າສຸດປີ 2020 ນີ້, ລັດຖະບານອອກດຳລັດ…