Tag: ສັ່ງປິດໂຮງໝໍເອກະຊົນ

1st April 2020 0

ເພື່ອຄວາມເອກະພາບ! ສາທາ ສັ່ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ

By Admin

ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ກັນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມອອກໄປໄວ ແລະ ເປັນວົງກ້ວາງ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.  ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0770/ກປຟ ລົງວັນທີ 1…