Tag: ສະໜອງສິ່ງປ້ອງກັນ COVID-19

13th March 2020 0

ຊົມເຊີຍ … ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງສະໜອງສິ່ງປ້ອງກັນ COVID-19 ໃຫ້ພະນັກງານໂດຍບໍ່ເກັບເງິນ

By Admin

ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງສະໜອງສິ່ງປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ພະນັກງານລູກຈ້າງໂດຍບໍ່ເກັບເງິນ ແລະ ກໍລະນີມີພະນັກງານກັບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງການໃຫ້ພັກ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຕາມປົກກະຕິ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຈ້ງເຖິງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ເລື່ອງການປະຕິບັດມາດຕະການ ຄວບຄຸມ…