Tag: ຣິຊາດ ພາກເກີ

18th January 2020 0

ທ່ານ ຣິຊາດ ພາກເກີ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ USAID ລົງພື້ນຖານພົບປະກັບປະຊາຊົນໃນບ້ານຊາຍນາດູ

By Admin

ໃນຂະນະເດີນທາງຢ້ຽມຢາມແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ຣິຊາດ ພາກເກີ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ USAID ຊີ້ນຳທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ລົງພື້ນຖານພົບປະກັບປະຊາຊົນໃນບ້ານຊາຍນາດູ ເມືອງຄຳ ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ໂຄງການໂອກາດຂອງພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຢູ່. ໂຄງການໂອກາດແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ຮັບການບໍລິການທາງສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ໂອກາດໃນການທີ່ຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນໂຄງການຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ສາມາດມີສ່ວນຮວມໃນການປັບປຸງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ. . .