Tag: ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ

9th February 2021 0

ວ້າວ ສຸດ​ຄັກ! ລາວ ຈະມີນາຂັ້ນໃດແລ້ວບາດ​ນິ ແລະ ອາດກາຍເປັນ​ໜຶ່ງ​ຈຸດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

By Admin

ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະມີນາຂັ້ນໃດແລ້ວ !!! ນາຂັ້ນໃດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃຊ້ຫລາຍລຸ້ນຄົນ ຄ່ອຍໆເຮັດໄປເທື່ອລະຫນ້ອຍ ຕາມເຫື່ອແຮງ ກັບພູມສັນຖານທີ່ຍາກລຳບາກ, ເພື່ອໄດ້ມາ ເມັດເຂົ້າ ທີ່ເປັນສະບຽງຫລັກ ຂອງ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດອາຊີ, ມາເຖີງຍຸກທີ່ຄົນເລີ່ມມາສົນໃຈການທ່ອງທ່ຽວ, ນາຂັ້ນໃດກາຍເປັນຈຸດດືງດູດອັນສຳຄັນ ເຊີ່ງພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຢູ່…