Tag: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

11th May 2020 0

ກິດຈະກຳສົ່ງ-ມອບ ອາຫານທ່ຽງໃຫ້ນັກສຶກສາຈີນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

By Admin

ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້, ໄດ້ມີກິດຈະກຳແບ່ງປັນອາຫານທ່ຽງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຈີນທີ່ຕົກຄ້າງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການນຳພາຂອງສະຖານທູດຈີນ ແລະສະພາການຄ້າຈີນ ປະຈຳລາວ, ມີພະນັກງານໄວໜຸ່ມຄົນລາວ ແລະອາສາສະໝັກຈີນ “ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງຄະນະໄວໜຸ່ມ ” ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະອາສາສະໝັກຈີນ ປະຈຳລາວ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແນໃສ່ເພື່ອບັນເທົາສະຖານະການ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃຫ້ທີ່ດີຂຶ້ນ.…