Tag: ມອບເຄື່ອງໃຫ້ຜູ້ປະສບົໄພໜາວ

9th December 2019 0

ການນຳແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມອບເຄື່ອງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພໜາວຢູ່ເມືອງ ໄຊສະຖານ ມູນຄ່າເກືອບ 100 ລ້ານກີບ

By Admin

2-3 ມື້ຜ່ານມາ, ອາກາດໜາວຫຼາຍ ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະແຕ່ລະພາກປະສົບກັບໄພໜາວ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາເຂດພູສູງ, ຮ່ອມພູ, ເຂດພູດອຍ ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເຖິງຂັ້ນຕິດລົບ, ສ່ວນບາງທ້ອງຖິ່ນມີນໍ້າໝອກກ້າມໃນຕອນເຊົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກໍ່ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ໂດຍສະເພະາແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ ໄຊສະຖານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພໜາວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາໜາວ ການນຳແຂວງ ໄຊຍະບູລີ…