Tag: ຟື້ນຟູໄພພິບັດ

17th December 2019 0

ກູ້ເພີ່ມອີກ 440 ຕື້ກີບ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດໃນປະເທດ

By Admin

ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2019, ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມ ຈໍານວນ 50 ລ້ານໂດລາ (ຫລື ປະມານ 440 ຕື້ກີບ) ສໍາລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການຂະແໜງການຂົວທາງ ໄລຍະ…