Tag: ປ່ຽນຮອງນໍ້າເປື້ອນເກົ່າ

22nd January 2021 0

ງາມ​ຄັກ! ປ່ຽນຮອງນໍ້າເປື້ອນເກົ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດສີຂຽວ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ງາມ​ສຸດໆ

By Admin

ມາເບິ່ງການຈັດການ ບໍລິຫານ ເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ (Wetland) ຊຶ່ງເຄີຍເປັນຮອງນໍ້າເປື້ອນເກົ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດສີຂຽວ ປົກປັກຮັກສາຊີວະນານາພັນ ແລະ ສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປອດໂປ່ງ ຂອງເມືອງ Guangxi ສປ ຈີນ. . . ງາມໆ . ຈາກ​:Lao…