Tag: ປວດເມຶ່ອຍຕາມຕົນໂຕ

11th February 2021 0

ໃຜເຈັບແອວ, ປວດເມຶ່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ກີນເຂົ້າບໍ່, ແຊບນອນບໍ່ຫຼັບ ຊອກຫາມາຕົ້ມກີນເດີ ຕົ້ນ​ນີ້​ບໍ່​ຮູ້​ເອີ້ນ​ຊື່​ວ່າ​ຫຍັງ

By Admin

​ບໍ່​ຮູ້​ເອີ້ນ​ຊື່​ວ່າ​ຫຍັງ ໃຜເຈັບແອວ, ປວດເມຶ່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ກີນເຂົ້າບໍ່, ແຊບນອນບໍ່ຫຼັບຈັ່ງຊີ້ ຊອກຫາມາຕົ້ມກີນເດີ ເຂົາ​ວ່າດີແທ້ສົມຊື່ “ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ”  ນອນຈາກເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍແລ້ວຍັງເປັນຢາດີກະເພາະໄດ້ອີກ . ວິທີການນຳໄຊ້ຢາຕົ້ມ . ໃຫ້ເອົາຮາກມັນມາຕົ້ມກີນ ໜຶ່ງກຳມື ໃສ່ນ້ຳໃຫ້ຖວາມຢາພໍປະມານ ຕົ້ມເອົາຈົນສຸກດີລະນຳມາກີນແທນນ້ຳແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນດີນັກແລ.