Tag: ບໍ່​ມີ​ເງິນ

24th December 2020 0

ເຄີຍ​ສົງ​ໄສ​ບໍ່ ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີເງິນເດືອນເທົ່າກັນກັບເຮົາ ເຂົານັ້ນມີເງິນໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຂາດ ບາດເຮົາຄືບໍ່ມີ

By Admin

ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີເງິນເດືອນເທົ່າກັນກັບເຮົາ ແຕ່ເຂົານັ້ນມີເງິນໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຂາດ ບາດເຮົາຄືບໍ່ມີ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າລາວສາມາດຈັດການບໍລິຫານເງິນໄດ້. ແລ້ວເຮົາເດ ຊິເຮັດແນວໃດ? ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດການເງິນຂອງເຮົາດີຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ. ໃຫ້ລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຟຸ່ມເຟືອຍ ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ມັກວ່າບໍ່ມີເງີນທ້ອນ ຈັກເທື່ອນັ້ນ ປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນເຫຼືອໄວ້ທ້ອນ. ແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບຂະຫນົມຂອງຕ້ອນ ກະເປົາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເກີບ ຊື້ມາຍ້ອນວ່າທ່ານມັກ. ຊື້ມາແລ້ວແຕ່ບໍ່ໃຊ້.…