Tag: ບັນດິດແມ່ລູກອ່ອນ

24th December 2019 0

ຄໍາວ່າແມ່ ຍິ່ງໃຫຍ່ສະເໝີ ຍິນດີນໍາບັນດິດແມ່ລູກອ່ອນ

By Admin

ພາບນີ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ອອນລາຍ ເປັນພາບຍິງສາວທີ່ໃສ່ຊຸດຮັບປະລິນຍາ ແຕ່ມີລູກນ້ອຍ ໂດຍຂຽຄໍາບັນຍາຍວ່າ ຄໍາວ່າແມ່ບິ່ງໃຫຍ່ສະເໝີ ບັນດິດິແມ່ລູກອ່ອນ ລູກມາພ້ອມຄວາມສໍາເລັດຂອງແມ່ ລູກບໍ່ແມ່ນພາລະ ແຕ່ຄືກໍາລັງໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດ . ຈາກ: @Mai Mai