Tag: ນໍ້າຫົວສີໃຄກັບໃບເຕີຍ

18th March 2020 0

ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້ ດ້ວຍນໍ້າຫົວສີໃຄກັບໃບເຕີຍ

By Admin

ນໍ້າຫົວສີໃຄໃບເຕີຍຫອມ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ກິນງ່າຍ, ເຮັດງ່າຍ ຫອມແຊບ ແຖມຍັງມີສັບພະຄຸນບັນເທົາອາການປວດຕາມຂໍ້ໄດ້ອີກ ທີ່ສໍາຄັນນອກຈາກຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກິນແລ້ວ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜຄ້ສູງອາຍຸໄດ້ອີກ, ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ລໍຊ້າມາຮູ້ຈັກວິທີເຮັດນໍາກັນເລີຍ. ຫົວສີໃຄ-ໃບເຕີຍຫອມ: ສູດນີ້ໃຫ້ນໍາເອົາຫົວສີໃຄສົດບໍ່ລວມຮາກ 5ຫົວ ກັບໃບເຕີຍສົດຈໍານວນ 3ໃບ ຕົ້ມລວມກັນໃນປະລິມານນໍ້າທີ່ໃສ່ໄດ້ຕາມໃຈມັກ, ສຸມໄຟໃສ່ໃຫ້ຟົດປະມານ 15ນາທີ ໂດຍໃຫ້ປິດຝາໝໍ້ໄວ້ຫ້າມເປີດຂຶ້ນເດັດຂາດ.…