Tag: ນໍ້າຕົກສົມພະມິດ

9th January 2020 0

ເມືອງໂຂງ ແຈ້ງຍົກເລີກ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດນໍ້າຕົກ

By Admin

ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1604/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຍົກເລີກ ອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ໂດຍ ອີງຕາມ ສັນຍາ ໂຄງການພັດທະນາ ເຂດພັດທະນາໃໝ່ ສີທັນດອນ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ…