Tag: ນັກຮຽນລາວ

19th February 2020 0

ວ້າວນັກຮຽນລາວບໍ່ແພ້ຊາດໃດ ! ຄວ້າຫຼຽນຄໍາຈາກງານ IPITEX 2020 ສໍາລັບໂຄງການຈໍາລອງລະບົບ ບຳບັດນໍ້າ

By Admin

ດີໃຈນໍາ ນັກຮຽນລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ຫລຽນຄຳ ຈາກງານ IPITEX 2020 ສໍາລັບໂຄງການຈໍາລອງລະບົບ ບຳບັດນຳ້ເພື່ອການກະສິກຳ ແລະ ໂຄງການບົດໃບໄມ້ສວນແບບທັນສະໄໝ ! ກຸ່ມນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ Bangkok International, Intellectual, Property, Invention, Innovation, and Technology…