Tag: ນັກສຶກສາລາວ

10th March 2020 0

ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຍັງຢູ່ເມືອງອູຮັນ ແຂວງ ຫູເປີຍ

By Admin

ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຍັງຢູ່ເມືອງອູຮັນ ແຂວງ ຫູເປີຍ ໃນການປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດ COVID-19. . ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ…