Tag: ທໍາລາຍ

25th February 2020 0

ອີກແລ້ວ ພົບສານພິດຕ້ອງຫ້າມ ປະເພດເຄື່ອງໃນໝູ ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າຈັດພິທີທຳລາຍ

By Admin

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມ (ປົນເປື້ອນສານພິດຕ້ອງຫ້າມທີ່ເປັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ) ປະເພດເຄື່ອງໃນໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ.