Tag: ທຶນຮຽນຟຣີວິຊາຊີບ

30th January 2020 0

ຄັກແທ້! ຈົບປໍ 5 ກໍ່ສະໝັກທຶນຮຽນຟຣີວິຊາຊີບໄດ້ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ

By Admin

ຂ່າວດີ ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນການສຶກສາໃນຂັ້ນມດທະຍົມສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວິຊາອາຊີບຕິດໂຕ ໃນການຫາລ້ຽງຊີບແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າວິທະຍາໄລ (ວລ) ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຮັບນັກຮຽນທີ່ຈົບປະຖົມ (ປໍ 5) ຂຶ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ1 (C1) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ sstvet ສົກຮຽນ…