Tag: ທັມະສອນໃຈ

29th October 2019 0

ຄຳຖວາຍສັງຄະທານ ແລະ ວິທີກ່າວປະກາດວັດຖຸທານ ແບບຖືກວິທີ

By Lao Admin

1. ຄຳຖວາຍສັງຄະທານ ອິມານິ ມະຍັງ ພັນເຕ ພັຕຕານິ ສະປະຣິວາຣານິ ພິກຂຸສັງຄັສສະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ພິກຂຸສັງໂຄ ອິມານິ ພັຕຕານິ ສະປະຣິວາຣານິ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ ອັມຫາກັງ ທີຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ…