Tag: ຍົກເລີກການເກັບ ຄ່າພາສີ

25th February 2020 0

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນເຊັນ ຍົກເລີກການເກັບຄ່າພາສີ ຢູ່ເມືອງສຽມຣຽບ ຊ່ວຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19

By Admin

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນເຊັນ (Hun Sen) ຂອງກໍາປູເຈຍ ປະກາດ ຍົກເລີກການເກັບ ຄ່າພາສີ ບັນດາເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ ທັງໝົດ ຢູ່ເມືອງທ່ອງທ່ຽວອັນດັບ ສຽມຣຽບ (Siem Reap) ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ເດືອນ (ກຸມພາ-ພຶດສະພາ…