Tag: ຊົນເຜົ່າແລນແຕນ

4th May 2022 0

ກຽມໄປທ່ຽວໂລດແຫຼະ “ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳດີ” ອອກແບບເອກກະລັກຮູບຊົງ ເຮືອນຊົນເຜົ່າ ແລນແຕນ

By Admin

ຈາກໂພສ Asi Halgroup ຢູ່ທີ່ ຕາດນ້ຳດີ ແຂວງ ຫຼວງນໍາທາ ທີ່ໄດ້ໂພສພາບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ເປີດວາບ ພາບການອອກແບບ ອາຄານຕ້ອນຮັບ “ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳດີ” ການອອກແບບທີຄົງເອກກະລັກຮູບຊົງ ເຮືອນຊົນເຜົ່າ ແລນແຕນ ພໍໃຊ້ໄດ້ຢູ່ບໍ່…. ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳດີ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ສາຍເລາະ…