Tag: ຈາກພະນັກງານເສີບ

11th February 2021 0

ຈາກພະນັກງານເສີບຢູ່ໂຮງແຮມ ສູ່ການ​ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ອ່ານ​ເພື່ອ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ ຊົມ​ເຊີຍຄົນ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ

By Admin

“ເລີ່ມຈາກການເປັນພະນັກງານເສີບຢູ່ໂຮງແຮມຕາດເລາະຈົນປັດຈຸບັນເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ” ຂ້ອຍເລີ່ມເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານເສີບຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຄ່ອຍຮຽນຮູ້ຈາກອ້າຍເອື້ອຍທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ. ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຂ້ອຍເຂົ້າມາເຮັດວຽກນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຄືຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ເຮົາຈະພັດທະນາຕົນເອງ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານເສີບ ເພາະອາຊີບນີ້ຖືເປັນອາຊີບໜື່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ອາຊີບນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ, ຮຽນຮູ້ແຕ່ລະຢ່າງໄປເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ຂ້ອຍຍັງໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົບທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ການບໍລິການຈາກບ່ອນອື່ນເພື່ອພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂື້ນ ຂ້ອຍພະຍາຍາມສູ້ຊົນບໍ່ທໍ້ຖອຍຈົນຕອນນີ້ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການໂຮງແຮມ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ພະຍາຍາມພັດທະນາຕົນເອງມາໂດຍຕະຫຼອດເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຕົນເອງມັກ. ເລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງຂອງ ທ້າວ…